Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 4 juli 2016

 

Definities

App: de iPhone- en Android-app van Shopkaart. 

Content: alle informatie die bij Shopkaart wordt vermeld, onder meer maar niet alleen op de site en in de apps. 

Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die het winkelbedrijf vertegenwoordigt dat met Shopkaart een Overeenkomst heeft afgesloten ten behoeve van de Nationale Shopkaart, al dan niet in combinatie met een van de andere (betaalde) diensten.

Dienst: Shopkaart biedt Gebruiker de mogelijkheid tot het aankopen van een Nationale Shopkaart; dit lidmaatschap geeft recht op exclusieve korting en aanbiedingen bij Deelnemers. Shopkaart maakt het voor Winkels mogelijk op verschillende manieren door Gebruikers gevonden te worden. Dit gebeurt door middel van het aanmaken en onderhouden van een winkelprofiel door Winkel of door het geven van de opdracht voor het aanmaken en onderhouden van een of meer van dergelijke profielen.
Het standaard profiel zoals op site wordt aangeboden is gratis, dit is inclusief het plaatsen van een logo en 2 foto's. Shopkaart biedt verder aanvullende diensten die tegen betaling zullen worden aangeboden aan Winkel. Denk hierbij aan, maar niet uitsluitend: het extra promoten en beter opvallen binnen de zoekresultaten door deel te nemen aan de Nationale Shopkaart, het afnemen van een webshop, of het afsluiten van een affiliate-overeenkomst. Dit valt allemaal onder het begrip Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die op welke manier dan ook van Shopkaart gebruik maakt.

Kaarthouder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Shopkaart tot het verkrijgen van een Nationale Shopkaart.

Nationale of VIP Shopkaart: de fysieke en/of digitale kaart, uitgegeven door Shopkaart, die een Gebruiker kan aanschaffen, om van de voordelen voor Kaarthouders gebruik te kunnen maken.

Overeenkomst: iedere overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) die tussen Shopkaart en de Kaarthouder en/of Deelnemer tot stand komt, betrekking hebbende op de Site, de App en social media-accounts, de Nationale Shopkaart, het blog Shoplovers.nl en/of de (affiliate) Shopkaart webshops, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand door het registratieproces op Shopkaart te doorlopen, dan wel door schriftelijk, telefonisch of per mail opdracht te geven voor het uitvoeren van een of meer Diensten.

Shopkaart: handelsnaam en merk van Baps in the City BV (KvK Haarlem 53021584, Zijlweg 314, 2015 CP Haarlem) bestaande uit onder meer, maar niet uitsluitend: de Site, de App en de social media-accounts. Baps levert de Dienst onder de naam Shopkaart.

Site: de site www.shopkaart.nl en alle onderliggende pagina's, shopkaart.24uurshop.nl en www.shopkaart-webshop.nl.

Winkel: winkelbedrijf dat op Shopkaart vermeld staat.
 

Kaarthouders
 

Shopkaart biedt de Kaarthouder de mogelijkheid om op vertoon van zijn Nationale Shopkaart met voordeel te winkelen bij de door Shopkaart geselecteerde winkels (de Deelnemers) onder de volgende voorwaarden:

* een Kaarthouder kan alleen gebruik maken van de Nationale Shopkaart bij de Deelnemers, deze worden duidelijk vermeld op de Site en in de App;
* een Kaarthouder krijgt met de Shopkaart een exclusieve korting op het aankoopbedrag; de exacte korting en eventuele andere speciale aanbiedingen worden bij het Shopkaart-profiel van de desbetreffende Deelnemer vermeld;
* de Kaarthouder dient zelf bij het afrekenen te vermelden dat hij gebruik wil maken van de Nationale Shopkaart en deze te tonen aan, dan wel te laten scannen door de Deelnemer. De korting wordt niet berekend over eerder gedane aankopen en/of bij het gebruik van een ongeldige Nationale Shopkaart;
* de Nationale Shopkaart kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingskaarten, tegoed- en/of cadeaubonnen;
* Shopkaart kan te allen tijde Deelnemers toevoegen en/of verwijderen, al naar gelang van toepassing;
Shopkaart streeft naar een zo uitgebreid en verschillend mogelijk aanbod te hebben van Deelnemers over het hele land, maar dit aanbod zal altijd wisselend zijn;
* Shopkaart is niet aansprakelijk voor het aantal en soort Deelnemers dat de mogelijkheid biedt tot het gebruiken van de Nationale Shopkaart;
* Shopkaart is niet verantwoordelijk voor het kwaliteit van het aanbod van Deelnemer en niet aansprakelijk voor het wel of niet kunnen gebruiken van de Nationale Shopkaart; bij het niet kunnen gebruiken van de Nationale Shopkaart bij een Winkel die als Deelnemer vermeld staat, wordt Kaarthouder verzocht dit door te geven aan Shopkaart;

* de Nationale Shopkaart is een jaarabonnement en 12 kalendermaanden geldig. Daarna kan het lidmaatschap worden verlengd of beëindigd zoals in deze Algemene Voorwaarden vermeld.

De Nationale Shopkaart mag alleen worden gebruikt door de Kaarthouder zelf. Het is Kaarthouder niet toegestaan de Nationale Shopkaart te kopiëren, uit te lenen of op een andere manier aan derden door te geven of te laten gebruiken. Indien de Nationale Shopkaart van Kaarthouder in strijd met dit artikel wordt gebruikt, is Kaarthouder zelf, ongeacht of dit gebruik aan hem toe te rekenen is of niet, aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit voor Shopkaart en de Deelnemer.  Shopkaart mag de Nationale Shopkaart met onmiddellijke ingang stopzetten bij misbruik door Kaarthouder.

NB: Sommige merken hanteren vaste prijzen en verbieden het hun verkooppunten (onder wie ook Deelnemers) om buiten de sale-periode korting te verlenen over hun artikelen. Dit en wijzigingen in het aanbod van Deelnemers geven Kaarthouder nooit recht op restitutie, schadevergoeding, ontbinding, opzegging of beëindiging van de Nationale Shopkaart.


Betaling en levering

Betaling van de Nationale Shopkaart gebeurt bij aanvraag van de Nationale Shopkaart via de site van Shopkaart door middel van de aangeboden betaalmogelijkheden. Na ontvangst van betaling zal De Nationale Shopkaart op naam worden gezet en toegestuurd.

 
Verlenging en opzegging

Het lidmaatschap van de Nationale Shopkaart wordt na 12 maanden verlengd met 12 maanden. Voor verlenging krijgt Kaarthouder een herinnering per email met betrekking tot het aflopen van de termijn en de opzegmogelijkheid. Opzegging dient voor de eerste van de kalendermaand van opzegging per email te gebeuren. Opzegging in het midden van een periode geeft geen recht op restitutie.


Uitvoering

Het risico van beschadiging en/of kwijtraken van de Nationale Shopkaart ligt bij Shopkaart tot het moment van bezorging bij de Kaarthouder. Bij beschadiging na bezorging kan Kaarthouder de beschadigde Nationale Shopkaart retour sturen, waarna een nieuwe zal worden toegestuurd. Hiervoor zijn administratiekosten verschuldigd.

 
Deelnemers / Winkels

 

Deelnemer verkrijgt met de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van de afgesproken Diensten, waaronder, maar niet uitsluitend, deelname aan de Nationale Shopkaart.

Deelnemer zal worden gepromoot via de verschillende kanalen en middelen van Shopkaart. Het is uitsluitend ter beoordeling van Shopkaart op welke wijze de promotie van Deelnemer gebeurt. Deelnemer stuurt bij inschrijving en/of op verzoek alle informatie aan logo's, teksten, afbeeldingen, foto’s en ander beeld- of geluid-materiaal aan Shopkaart.
 
Deelnemer garandeert dat deze bij het deelnemen aan de Nationale Shopkaart ter uitvoering van de Overeenkomst de volgende (gebruiks-)voorwaarden in acht zal nemen:

1) Het verlenen van een exclusieve korting aan Kaarthouders van minimaal 10% op het aankoopbedrag. Deelnemer heeft het recht om deze korting te allen tijde aan te passen, zolang dit minimum percentage wordt aangehouden en op voorwaarde dat deze wijziging schriftelijk of per mail wordt doorgegeven aan Shopkaart. De korting die in het profiel van Deelnemer op Shopkaart staat vermeld is leidend;
2) de korting zoals verleend aan Kaarthouders is exclusief voor Shopkaart en geldt altijd;
3) bij het toepassen van de Nationale Shopkaart is Deelnemer verplicht de geldigheid van de Nationale Shopkaart te verifiëren;
4) Kaarthouder meldt bij het afrekenen in het bezit te zijn van een Nationale Shopkaart. De korting wordt niet berekend over eerder gedane aankopen of aankopen waarbij Kaarthouder geen geldige Nationale Shopkaart heeft kunnen overleggen. NB: per aankoopbedrag kan slechts één (1) Nationale Shopkaart worden gebruikt en niet in combinatie met andere kortingskaarten, tegoed- en/of cadeaubonnen;
5) het gebruik van de Nationale Shopkaart door Kaarthouder is niet in frequentie beperkt. Kaarthouder kan bij elk bezoek aan een Deelnemer gebruik maken van de Nationale Shopkaart, onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden;
6) de Nationale Shopkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar;
7) het verlenen van de Dienst en/of de korting op basis van een Nationale Shopkaart komt volledig voor rekening en risico van Deelnemer.

Deelnemer heeft het recht de voorwaarden onder 1) en 4) niet voor Kaarthouder te handhaven, mits het niet handhaven in het voordeel is van Kaarthouder. Het is Deelnemer niet toegestaan aanvullende of afwijkende eisen, voorwaarden of andere verplichtingen aan Kaarthouder op te leggen voor het gebruik van de Nationale Shopkaart.

Deelnemer stelt Shopkaart altijd zo snel mogelijk schriftelijk of per mail op de hoogte van wijzigingen in naam, adres, e-mail, bestuurderswijziging bij rechtspersonen en de overige gegevens van het registratieproces en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

Deelnemer staat tegenover Shopkaart, Kaarthouder en Gebruiker ervoor in dat de goederen en/of diensten die Deelnemer levert en/of de wijze waarop Deelnemer  zijn/haar transacties afwikkelt, geen strijd opleveren met enige wettelijke bepaling en/of rechtspraak.

Deelnemer is verplicht zich te houden aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving; alle aanwijzingen van Shopkaart die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten op te volgen en zich te houden aan de netiquette.

Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Shopkaart zich het recht voor haar verplichtingen ten opzichte van Deelnemer op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang te beëindigen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met het bovenstaande, zonder dat Shopkaart hierdoor een schadevergoeding verschuldigd is aan Deelnemer.
 
Winkelinformatie

Deelnemer/Winkel bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Shopkaart bemoeit zich niet met deze informatie. Deelnemer/Winkel is zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de informatie en zorgt ervoor dat deze geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Shopkaart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Deelnemer/Winkel vrijwaart Shopkaart voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Deelnemer/Winkel met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

Het is Deelnemer/Winkel niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te openbaren en/of (een deel van) de Diensten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Deelnemer/Winkel zal zijn inloggegevens tegenover derden strikt geheim houden. 

Facturering en betaling

De betaalde Dienst die wordt afgenomen en daarmee onder de Overeenkomst valt, wordt, indien van toepassing, per jaar (12 maanden) gefactureerd. Is geen periode van toepassing, dan wordt per stuk gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is degene die niet tijdig betaalt, dan wel de automatische incasso intrekt of storneert, van rechtswege, dus zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Deelnemer/Winkel is voor iedere door Shopkaart aan hem/haar gerichte betalingsherinnering een bijkomend bedrag verschuldigd van € 2,50 voor aanmaningskosten.

Leidt de betalingsherinnering niet tot volledige en/of niet tot tijdige betaling van het verschuldigde, dan zal Shopkaart de vordering ter incasso uit handen geven. Deelnemer/Winkel is in dat geval voor buitengerechtelijke incassokosten aan Shopkaart verschuldigd een opslag van 15% te rekenen over de openstaande hoofdsom.

Bij niet tijdige betaling is Deelnemer/Winkel aan Shopkaart verschuldigd de wettelijke handelsrente (art. 6:119a Burgerlijk Wetboek) te vermeerderen met een opslag op die rente van 1% per maand. Daarnaast is Deelnemer/Winkel gehouden tot een volledige vergoeding aan Shopkaart van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Enige vordering is direct opeisbaar ingeval Deelnemer/Winkel in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Deelnemer/Winkel wordt gelegd, bij een natuurlijke persoon; indien Deelnemer/Winkel overlijdt en bij een rechtspersoon, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Naast haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Shopkaart bij gebreke van tijdige en volledige betaling van het verschuldigde, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder Deelnemer/Winkel enige vergoeding van kosten of schade schuldig te zijn.

Indien Shopkaart haar Diensten aan de Deelnemer/Winkel opschort wegens niet (tijdige) betaling van het verschuldigde, dan wel wegens handelen/nalaten door Deelnemer/Winkel dat strijdig is met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is Deelnemer/Winkel voor de periode met die opschorting gemoeid, onverkort de gelden verschuldigd.

Duur en beëindiging

Een periodieke Overeenkomst wordt indien van toepassing aangegaan voor een periode van minimaal twaalf (12) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds verlengd met een periode van twaalf (12) maanden.

De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand, met dien verstande dat er een minimum termijn is van twaalf (12) maanden.

Shopkaart heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per mail te beëindigen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen:
- indien de Deelnemer zijn/haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
- Deelnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem/haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
- Deelnemer onder curatele of bewind is gesteld;
- Shopkaart haar activiteiten met betrekking tot de Diensten/Shopkaart/Baps staakt of liquideert;
- Deelnemer/Winkel zijn/haar verplichtingen uit hoofd van de Overeenkomst en/of algemene voorwaarden op zo'n manier schendt dat voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer aan de orde is.

Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: openstaande betalingen, eigendomsrechten en aansprakelijkheid.


Prijzen

Alle zakelijke prijzen en tarieven zijn in euro's en exclusief 21% BTW en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze prijzen gelden voor de afgesloten periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De consumentenprijs voor de Nationale Shopkaart is inclusief 21% BTW.

De prijzen worden door Shopkaart periodiek aangepast. De prijswijziging gaat in zodra deze op de Site is gepubliceerd, dan wel per mail is gecommuniceerd. Offertes zijn 1 maand geldig, ingaande op de datum vermeld op de offerte.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


 
Algemeen

 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Shopkaart en Gebruiker, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Shopkaart van toepassing, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Shopkaart heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Deelnemer, Kaarthouder en/of Winkel te weigeren.
Shopkaart garandeert niet dat de Dienst altijd beschikbaar is. Indien door (gedeeltelijk) uitval de Dienst niet beschikbaar is, geldt hetgeen wat in het artikel over beschikbaarheid wordt vermeld.

Shopkaart is gerechtigd zonder overleg derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Shopkaart heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Shopkaart zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden, maar is daar niet toe verplicht. Shopkaart is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een dergelijke buitengebruikstelling.

Shopkaart heeft het recht de Dienst, Site en App van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en eventuele fouten te herstellen. Omdat de Dienst aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor een van hen van een bepaalde wijziging af te zien. Shopkaart is niet gehouden tot enige schadevergoeding bij het aanpassen van de Dienst, Site of App.
 
Privacy & openbare gegevens

Alle gegevens van Gebruiker zoals zichtbaar voor andere Gebruikers op de Site en in de App, zijn openbare gegevens. Deze openbare gegevens kunnen door Shopkaart worden gedeeld met andere partijen, indien Shopkaart van mening is dat dit de Site, de App, de Diensten of de Gebruiker ten goede komt.

Gegevens van Gebruiker die niet zichtbaar zijn voor andere Gebruikers, zullen door Shopkaart niet worden gedeeld met derden, denk hierbij aan persoonlijke contactgegevens.

Zie ook ons Cookiebeleid.

Intellectueel eigendom en eigendom van Content

Gebruiker is met deze Overeenkomst voor de duur van de Overeenkomst uitsluitend het gebruiksrecht van de Site en App gegund en verder alleen de bevoegdheden die bij deze Overeenkomst en deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend.

Het is Gebruiker niet toegestaan om op de eigen winkelpagina enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit Shopkaart, Diensten dan wel de programmatuur van Shopkaart te verwijderen of te wijzigen.

De Site, software ten aanzien van de site, de App en de Dienst en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van Shopkaart, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het ter beschikking stellen hiervan strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom.

Alle Content die op de Site wordt geplaatst is zonder meer eigendom van Shopkaart. Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid dat deze het recht heeft om de Content en het eigendom daarvan over te dragen aan Shopkaart. Dit eigendom houdt in dat Shopkaart, de holdings, dochtermaatschappij(en) en/of gelieerde bedrijven te allen tijde deze Content kunnen gebruiken, licenseren, kopiëren, wijzigen, vertalen, verzenden en distribueren. Shopkaart is niet verplicht om credits te vermelden of op enige wijze compensatie te bieden voor geplaatste Content. Gebruiker doet volledig afstand van ieder recht dat te maken heeft met de door Gebruiker geplaatste Content.


Aansprakelijkheid

Shopkaart is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder, maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens (bijvoorbeeld product en/of klantgegevens) dan wel schade door openbaarmaking daarvan en immateriële schade.

De aansprakelijkheid van Shopkaart jegens Deelnemer/Kaarthouder is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het door Deelnemer/Kaarthouder betaalde bedrag voor de Dienst in de afgelopen zes (6) maanden (exclusief BTW).

Gebruiker vrijwaart Shopkaart voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

Het bovenstaande in dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door leidinggevend personeel van Shopkaart.

Aanspraken door derden

Shopkaart is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van producten en/of diensten die door Deelnemer/Winkel worden aangeboden en staat dus volledig los van ieder aspect van de exploitatie door Deelnemer/Winkel. De Deelnemer/Winkel exploiteert zijn/haar bedrijf uitsluitend in eigen naam, en volledig voor eigen rekening en eigen risico. Zo is Shopkaart bijvoorbeeld nooit verantwoordelijk/aansprakelijk voor het door Deelnemer/Winkel aangeboden assortiment producten en/of diensten, noch voor de kwaliteit en deugdelijkheid daarvan, noch voor de door de Deelnemer/Winkel gebruikte reclame-uitingen, noch voor de (wijze van) afhandeling van de Deelnemer/Winkel van de levering en de betaling.

Indien derden Shopkaart aanspreken voor enig punt dat volgens dit artikel de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Deelnemer/Winkel betreft en/of omdat de Deelnemer/Winkel verboden/geboden zoals eerder genoemd in deze voorwaarden schendt, zal Deelnemer/Winkel Shopkaart in al deze gevallen vrijwaren voor iedere aanspraak van enige derde.


Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Shopkaart door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Shopkaart kan worden verlangd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Beschikbaarheid

Shopkaart zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Shopkaart opgeslagen data te realiseren, maar kan dit niet garanderen.

Indien naar het oordeel van Shopkaart een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Shopkaart of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software/spyware, is Shopkaart gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, dit uitsluitend door Shopkaart te bepalen.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Shopkaart behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten en gaan in na bekendmaking van de wijziging op de Site. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen zonder meer worden doorgevoerd.

 

Cookiebeleid
 

Algemeen
 

Shopkaart maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen, zodat we je de volgende keer dat je op onze site komt, kunnen herkennen. Op die manier kunnen we informatie over je gebruik van Shopkaart verzamelen, zodat we niet alleen onze dienstverlening kunnen verbeteren, maar bijvoorbeeld bij advertenties op de site er ook voor kunnen zorgen dat je niet steeds dezelfde ziet.


Zit je op een openbare computer?
...en maak je gebruik van cookies, dan is het belangrijk dat je overal uitlogt als je klaar bent. Voor alle zekerheid kun je ook daarna nog de internetgeschiedenis en cookies verwijderen van die computer.

 
Eigen & vreemde cookies
Shopkaart plaatst met name eigen cookies (first party cookies). Deze worden gebruikt zoals hierboven beschreven. Vreemde cookies (third party cookies) zijn voor of door andere bedrijven gemaakt. De enige invloed die Shopkaart op deze cookies heeft, is dat we ons best doen om alleen met betrouwbare partijen te werken.

 
Geen cookies?
Als je absoluut geen cookies wilt hebben, dan kun je je browser (Explorer, Firefox, Google Chrome enz.) zo instellen dat je ze voortaan niet meer krijgt. Waar je dat kunt doen, is overal verschillend, dus dat moet je even zelf bekijken. Verder kun je cookies ook altijd zelf van je computer verwijderen.
Bedenk wel dat als je cookies verwijdert of weigert, je het risico loopt dat je niet meer volledig gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze site. Ook wil het niet zeggen dat je geen advertenties meer ziet.


Meer weten over cookies, privacy en je online keuzes?
Op de site van Your Online Choices kun je alles lezen over de gevolgen van je keuzes op internet. Ook vind je daar alle informatie over de gebruikte begrippen en tips over hoe je het beste om kunt gaan hiermee.

 

Slotbepalingen
 

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem of Amsterdam.
 
Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/ of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk de bedoeling van de  oorspronkelijke Overeenkomst/algemene voorwaarden wordt weergegeven.


DISCLAIMERS

Aan de samenstelling en inhoud van deze site wordt de uiterste zorg besteed. Shopkaart aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de Site. Shopkaart behoudt zich het recht voor om de informatie op de site te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden gekopieerd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopkaart.

Laatste update: 4 juli 2016